Årsmøtet må utsettes

Informasjon angående årsmøte påsken 2020

Selv om det kanskje gir seg selv, så har styret vedtatt å utsette årets årsmøte som normalt avholdes langfredag. Vi har ikke fastsatt noen ny dato, da vi ønsker å se an utviklingen på coronaepidemien og myndighetenes anbefalinger.
Vi håper at vi kan få gjennomført årsmøtet senest i juni/juli. Vi kommer tilbake med informasjon og innkalling når situasjonen tillater det.

Styret ønsker alle sammen en god hjemmepåske.

Mvh på vegne av styret

Ole Erik

Informasjon om noen oppgaver som styret jobber med

Hei, styret ønsker med dette å informere om de oppgaver som det jobbes med. Ta gjerne kontakt med styret om dere har spørsmål til denne informasjon, eller andre spørsmål relatert til eierlagets arbeid. 

Vägunderhåll 

Volbrenna hyttegrend har träffat avtal med Engerdal Anlegg & Transport AS, om underhåll av vägarna i vårt hytteområde för de närmaste tre åren.

Redan nu i höst har de kantklippt längs alla vägar och bättrat på med grus i den första backen upp ifrån landsvägen. När snösmältningen är över i vår så skall alla vägar ses över och där det behövs få ny grusbeläggning. Det kan bli aktuellt med något grävarbete för att förbättra dräneringen vid utsatta vägpartier. Ett mindre omfattande underhåll görs på våren 2021 och 2022.

Ekonomiskt så ryms avtalet for 2019 och 2020 inom den budget som årsmötet beslutat om. Kostnaden fördelas dock på 2019 och 2020.

Snøbrøyting

Vi har inngått en ny avtale med Geir Stubsveen som entreprenør for snøbrøyting vinteren 2019/2020. Innholdet i avtalen er lik den avtalen som vi hadde vinteren 2018/2019. Styret oppfordrer hver hytteeier om å gå i dialog med Geir (telefon 0047-95115107) angående brøyting for å sikre den tjenesten hver enkelt ønsker – selvsagt innenfor avtalens rammer. Anbefaler at dere i det minste avtaler å  ringe eller sende en sms senest på onsdag kveld om dere skal på hytte kommende helg.

Skiløyper

Styret har vært i dialog med Mia Faldmo i Destinasjon Femund Engerdal, og hun kunne informere om at det jobbes med å etablere et nytt løypeselskap. De har klare ambisjoner om å være operative kommende sesong på det samme løypenettet som er kjørt tidligere. Hun anslo at vi ville høre fra den nye foreningen i løpet av november.

Sameiet Volbrenna hyttegrend er registrert i Enhetsregisteret

Som dere er informert om, så var det ikke helt rett frem å få registrert Volbrenna hyttegrend i enhetsregisteret. Men nå er alt på plass. Det dannet også grunnlag for å få opprette konto nummer i banken på det nye laget. Når begge disse formale krav var på plass, kunne vi endelig sende ut kontingent for 2019, i samsvar med budsjett på årets årsmøte.

Betaling av kontingent 2019

De aller fleste som inngår i eierlaget for Volbrenna hyttegrend har nå betalt kontingent i samsvar med hva som er beskrevet i vedtekter og besluttet på årsmøtet. Styret ber de som fortsatt ikke har betalt, om å gjør dette så raskt som mulig.

Alle som har eiendom/hytte i Volbrenna  var part i jordskifteretten, og alle har hatt mulighet for å komme med innspill i denne prosessen. Styret var ikke en part.

Jordskifteavgjørelsen  omfatter 72 eiendommer, hvor plikter og rettigheter er regulert i vedtekter utarbeidet av jordskiftedommer. Styret er valgt på årsmøtet, og skal lede driften av laget på grunnlag av vedtak på årsmøtet og vedtekter. Styret anbefaler de som har eiendom i Volbrenna hyttegrend om å lese vedtektene.

Gapahuk og benker

Gapahuken står på venstre side av veien opp til Volskarven (masta) ca 200 meter ovenfor der hvor skiløypa krysser veien. Den er plassert på et sted med flott utsikt over Kvitvola, Østfjellet og sørover i Engerdal. En stor takk til grunneier Jan-Erik Nordgård for stor velvilje og tillatelse til å sette opp gapahuk på hans eiendom. Styret har kjøpt inn bålpanne som er utplassert ved gapahuk.  

Styret håper at dette kan bli et fint turmål og samlingssted som vil bli benyttet flittig av folk som har tilhørighet til området.

Det er også utplassert 2 sittebenker med bord – ett på Volskarven (masta) og ett i krysset der skiløypa krysser veien opp til Volskarven.

Vennlig hilsen styret i Volbrenna hyttegrend
Publisert den 2.11.2019 av Jan-Erik Gullheim 

 

Rapport fra styret i Volbrenna Hyttegrend

Grunnen til at vannet blir borte når strømmen forsvinner i Volbrenna skyldes at pumpestasjonen, som i dag pumper  vannet direkte inn i forsyningsnettet, trenger strøm. Vårt høydebasseng er sprukket og det er årsaken til at vannet må pumpes direkte inn i nettet. Det skal monteres en ny vanntank i løpet av året og da blir ikke vannet borte selv om pumpestasjonen mister strømmen, i hvertfall ikke de første timene. Dette i følge informasjon på kommunehuset i dag. Volbrenna den 9.8.19, Jan-Erik Gullheim

Vannforsyning i Volbrenna

Hei, denne uken fikk vi utplassert gapahuken i terrenget. Styret håper at dette kan bli et fint turmål og samlingssted som vil bli benyttet flittig av folk som har tilhørighet til området.

Gapahuken står på venstre side av veien opp til Volskarven (masta) ca 200 meter ovenfor der hvor skiløypa krysser veien. Den er plassert på et sted med flott utsikt over Kvitvola, Østfjellet og sørover i  Engerdal. En stor takk til grunneier Jan-Erik Nordgård for stor velvilje og tillatelse til å sette opp gapahuk på hans eiendom.

En frivillig gruppe har meldt seg for å rydde og gjøre det koselig rundt gapahuken. Vi vurderer blant annet å sette opp en bålpanne for grilling

Med vennlig hilsen
Ole Erik Dammen
styreleder i Volbrenna Hyttegrend
publisert av Jan-Erik Gullheim 15. juni 2019

 

Gapahuken på plass!

Det første styret i Volbrenna Hyttegrend er:
Ole Erik Dammen (styreleder), Bernt Benth og Mats Beskow (styremedlemmer), Erik Reiersen (vara), Ingar Berg og Jan-Erik Gullheim (revisorer) og Swen Nilsson og Jan-Erik Gullheim (valgkomite). 

Volbrenna, 22. mai 2019, Jan-Erik Gullheim

PS Ole Erik Dammen vil sende ut protokollene fra årsmøtene så snart han har mottatt det vi trenger fra bla Jordskifteretten. 

Det første styret i Volbrenna Hyttegrend

Link finner dere her:

https://www.facebook.com/search/top/?q=volbrenna%20hyttegrend%20ved%20styret&epa=SEARCH_BOX

Volbrenna 16.06.19

Jan-Erik Gullheim, web-ansvarlig.

Volbrenna hyttegrend på Facebook

Varsel om årsmøte i Volbrenna hytteforening, Volbrenna veilag og konstituerende årsmøte for Volbrenna hyttegrend

Hei, jeg viser til vedtektene og varsler med dette at årsmøte i Volbrenna hytteforening og Volbrenna veilag er berammet til langfredag 19 april 2019. Rett i etterkant av disse årsmøtene avholdes konstituerende årsmøte i Volbrenna hyttegrend.

Se utklipp fra vedtektene nedenfor for mer detaljer.

Til medlemmer av Volbrenna veilag
§ 8. Innkalling til årsmøte.
Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling skal være skriftlig.
Dato for avholdelse av årsmøtet skal varsles i epost til medlemmene, samt legges ut på foreningens sosiale media senest 7 uker før avholdelse av årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styrets leder senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes foreningens medlemmer senest 3 uker før avholdelse av årsmøtet.

Til medlemmer av Volbrenna hytteforening
Utklipp fra § 4
Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling skal være skriftlig. Dato for avholdelse av årsmøtet skal varsles i epost til medlemmene, samt legges ut på foreningens sosiale media senest 7 uker før avholdelse av årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styrets leder senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes foreningens medlemmer senest 3 uker før avholdelse av årsmøtet. 

Til medeiere av Volbrenna hyttegrend. Vedtekter er utsendt som en del av sakspapirer fra Jordskiftedommer.

Utklipp fra § 7

  • Innkallingen skal skje skriftlig med minst to ukers varsel, pr post eller e-post. Sakslisten skal stå i innkallingen.
  • Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. mars.

 

På vegne av styret i Volbrenna hytteforening, Volbrenna veilag og interim styret for Volbrenna hyttegrend.


Ole Erik Dammen
Styrets leder

Årsmøte 2019 - langfredag 19. april

Som vedtatt på årsmøtet har styret inngått ny avtale om brøyting av snø i Volbrenna for vinteren 2018/2019. Vi har tatt med oss tilbakemeldingene fra årsmøtet, og gjennom en god og konstruktiv dialog med entreprenør mener vi å ha fått på plass en avtale som vi håper og tror at medlemmene vil være godt fornøyd med. Entrepenør har nå satt opp brøytestikker i alle vegene, og de aller fleste hytteeiere har satt opp brøytestikker i sine atkomstveier og parkeringsplasser. Jeg oppfordrer de som ikke har gjort dette, om å gjøre dette før vinteren setter inn for alvor. Jeg limer inn avtaleteksten nedenfor, men verdt å merke seg er punkt 2 B og 2 I som er en forbedring fra tidligere avtaler. 
Takk også til så og si alle medlemmer for innbetaling av medlemsavgift til veilaget. Det gjør arbeidet med å sitte i et styre enklere.

Med ønske om en fin vinter i Volbrenna
Ole Erik Dammen (på av egne av styret)

Et hovedmål med denne avtalen er å legge til rette for at medlemmene i Volbrenna hyttegrend er fornøyd med tjenestene som omhandles i denne avtale.

1. Kontrakten omfatter:
- Snøbrøyting
- Strøing
- Tilførsel av strøsand i sandkassene.

2. Kontraktørens ansvar
a) Snøbrøyting og strøing av veiene som inngår i Volbrenna hyttegrend sitt eie, slik at utrykningskjøretøy alltid kommer frem på de veier som er definert i punkt 2-a. Veiene er beskrevet i § 4 i vedtekter for laget, og fremgår av vedlagte kart. Ordlyden i vedtektene er som følger: 
i. Eksisterende adkomstveier med reguleringsbredde 8 meter – hovedveinettet (merket med svart farge på kart - Kjøllandbakken, Volskarvveien, Skaftet, Kartveien og Gløtveien)
ii. Eksisterende adkomstveier til mer enn 1 tomt med reguleringsbredde 6 meter – (7 stk. – merket med grønn farge på kart)
b) Snøbrøyting av snuplass/parkeringsplass tilsvarende ca. 40 kvadratmeter og stikkveier på de eiendommer hvor medlemmer av laget har betalt avgift til laget for denne tjenesten. Snøbrøyting skal utføres i forbindelse med helger (torsdag-søndag) og ved behov i ferier - herunder i jul- romjul og nyttårshelga, i vinterferieukene uke 7-8-9, i påskeuka og etterfølgende uke. 
c) Kontraktøren er ansvarlig for å ha en løpende avtale med andre slik at de brøyter i stedet for kontraktøren ved sykdom eller ved andre forhold som forhindrer kontraktøren å oppfylle avtalen.
d) Kontraktør er ansvarlig for at det til enhver tid er sand i sandkassene som er utplassert langs veiene.
e) Kontraktøren skal sette opp måkestikker på veiene definert i punkt a, slik at vi oppnår normal bredde på veiene.
f) Det gjøres oppmerksom på at Kontraktøren ikke rykker ut for å måke snuplass/parkeringsplass og stikkveier utenom tidsperioder avtalt i pkt. 2b. Dersom en hytteeier ønsker brøyting utenom disse tidene kan dette utføres, men hytteeieren/bestilleren må da betale denne tjenesten personlig.
g) Kontraktøren står ansvarlig for skader, men ikke på gjenglemte ting i veien. 
h) Kontraktør informerer veilaget om stubber og steiner som kan ødelegge snøbrøytingsredskapen. 
i) Snømåkingsbredden på veier definert i pkt. 2 a, skal være full veibredde sett opp mot brøytestikker. Brøytebredde på stikkveier inn til hyttene skal være minimum 2,3 meter, men se også pkt 2b. Snøbrøytingen må sikre fremkommelighet for biler som skal tømme septikk i hyttefeltet.
k) Kontraktøren kan eventuelt kontaktes via mobil +47 951 15 107 om nødvendig.

3. Hytteeiernes ansvar
a) Stubber og steiner som stikker opp og som kan ødelegge snøbrøytingsredskapen, skal fjernes.
b) Sette opp brøytestikker i innkjørsel og parkering/snuplass

Brøyting vinteren 2018/2019

Det har vært tørkesommer siden mai og først nå i august har det falt litt regn slik at det ikke er fullt så tørt på bakken. Det er fortsatt stor skogbrannfare.

Lyn og torden har i sommer slått ut strømmen i mange hytter, noen ganger også i hele hyttegrenda, så det kan være smart å sjekke kjøleskap og frysere.

I går forsvant vannet for n'te gang og da virker heller ikke vannklosettene.

Når vannet er borte kan dette skyldes strømbrudd i en eller flere pumpestasjoner. Eidsiva nett sørger for at strømmen kommer tilbake etterhvert, men noen av pumpene må settes i gang manuelt og dette gjøres av kommunens folk. Kontakt vakta i telefon 958 55 620 (dette nummeret er nå lagt inn på siden "NB! Tlf og nettsider".

Volbrenna, 14. august 2018, Jan-Erik Gullheim

Sommeren 2018

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde; Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Hei og god sommer til alle sammen. Jeg legger ut en link til høringsutkast på endring av reguleringsplan i feltet.

    http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Documents/Volbrenna%20hytteomr%c3%a5de-endring%20av%20reguelringsbestemmelsene_h%c3%b8ring.pdf

   

Detta ligger ute på Engerdal kommunes hjemmeside.

    http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Sider/H%C3%B8ring-Volbrenna.aspx

     

Mvh Ole Erik

 

Med vennlig hilsen

Ole Erik

913 97 645   

Reguleringsplan Volbrenna

Bli medlem av Volbrenna hytteforening!

Link til video

Volbrenna, 21. januar 2015, Jan-Erik Gullheim

Tips Tøm hyttetaket for snø på en enkel måte!

Volbrenna Hyttegrend

Volbrenna ligger geografisk ved Gløtvola, rett under Vardfjellet.  Nettstedet www.volbrenna.com ble etablert i juni 2010.

*****************************oppdatert innhold pr. 15. juni 2019**********************

Har du spørsmål om denne tjenesten, kontakt oss!

Ansvarlig redaktør: 
Styret ved styreleder Ole Erik Dammen og Jan-Erik Gullheim er web-ansvarlig

Tips oss!  

Send en e-post til oldammen@online.no

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det redaksjonelle ansvaret ligger hos styret i Volbrenna hyttegrend.

Styret har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Kopiering av materiale fra nettsidene for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. 

Det er imidlertid greit å lenke til sidene og/eller omtale hvor innholdet kommer fra. 

Dette gjelder også bilder. Send oss da en e-post som en varsling.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Velkommen til Volbrenna Hyttegrend!

Volbrenna Hyttegrend

Volbrenna ligger geografisk ved Gløtvola, rett under Vardfjellet.  Nettstedet www.volbrenna.com ble etablert i juni 2010.

*****************************oppdatert innhold pr. 15. juni 2019**********************

Har du spørsmål om denne tjenesten, kontakt oss!

Ansvarlig redaktør: 
Styret ved styreleder Ole Erik Dammen og Jan-Erik Gullheim er web-ansvarlig

Tips oss!  

Send en e-post til oldammen@online.no

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det redaksjonelle ansvaret ligger hos styret i Volbrenna hyttegrend.

Styret har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Kopiering av materiale fra nettsidene for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. 

Det er imidlertid greit å lenke til sidene og/eller omtale hvor innholdet kommer fra. 

Dette gjelder også bilder. Send oss da en e-post som en varsling.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx