Årsmøte 2019 - langfredag 19. april

Varsel om årsmøte i Volbrenna hytteforening, Volbrenna veilag og konstituerende årsmøte for Volbrenna hyttegrend

Hei, jeg viser til vedtektene og varsler med dette at årsmøte i Volbrenna hytteforening og Volbrenna veilag er berammet til langfredag 19 april 2019. Rett i etterkant av disse årsmøtene avholdes konstituerende årsmøte i Volbrenna hyttegrend.

Se utklipp fra vedtektene nedenfor for mer detaljer.

Til medlemmer av Volbrenna veilag
§ 8. Innkalling til årsmøte.
Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling skal være skriftlig.
Dato for avholdelse av årsmøtet skal varsles i epost til medlemmene, samt legges ut på foreningens sosiale media senest 7 uker før avholdelse av årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styrets leder senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes foreningens medlemmer senest 3 uker før avholdelse av årsmøtet.

Til medlemmer av Volbrenna hytteforening
Utklipp fra § 4
Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling skal være skriftlig. Dato for avholdelse av årsmøtet skal varsles i epost til medlemmene, samt legges ut på foreningens sosiale media senest 7 uker før avholdelse av årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styrets leder senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes foreningens medlemmer senest 3 uker før avholdelse av årsmøtet. 

Til medeiere av Volbrenna hyttegrend. Vedtekter er utsendt som en del av sakspapirer fra Jordskiftedommer.

Utklipp fra § 7

 • Innkallingen skal skje skriftlig med minst to ukers varsel, pr post eller e-post. Sakslisten skal stå i innkallingen.
 • Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. mars.

 

På vegne av styret i Volbrenna hytteforening, Volbrenna veilag og interim styret for Volbrenna hyttegrend.


Ole Erik Dammen
Styrets leder

Brøyting vinteren 2018/2019

Som vedtatt på årsmøtet har styret inngått ny avtale om brøyting av snø i Volbrenna for vinteren 2018/2019. Vi har tatt med oss tilbakemeldingene fra årsmøtet, og gjennom en god og konstruktiv dialog med entreprenør mener vi å ha fått på plass en avtale som vi håper og tror at medlemmene vil være godt fornøyd med. Entrepenør har nå satt opp brøytestikker i alle vegene, og de aller fleste hytteeiere har satt opp brøytestikker i sine atkomstveier og parkeringsplasser. Jeg oppfordrer de som ikke har gjort dette, om å gjøre dette før vinteren setter inn for alvor. Jeg limer inn avtaleteksten nedenfor, men verdt å merke seg er punkt 2 B og 2 I som er en forbedring fra tidligere avtaler. 
Takk også til så og si alle medlemmer for innbetaling av medlemsavgift til veilaget. Det gjør arbeidet med å sitte i et styre enklere.

Med ønske om en fin vinter i Volbrenna
Ole Erik Dammen (på av egne av styret)

Et hovedmål med denne avtalen er å legge til rette for at medlemmene i Volbrenna hyttegrend er fornøyd med tjenestene som omhandles i denne avtale.

1. Kontrakten omfatter:
- Snøbrøyting
- Strøing
- Tilførsel av strøsand i sandkassene.

2. Kontraktørens ansvar
a) Snøbrøyting og strøing av veiene som inngår i Volbrenna hyttegrend sitt eie, slik at utrykningskjøretøy alltid kommer frem på de veier som er definert i punkt 2-a. Veiene er beskrevet i § 4 i vedtekter for laget, og fremgår av vedlagte kart. Ordlyden i vedtektene er som følger: 
i. Eksisterende adkomstveier med reguleringsbredde 8 meter – hovedveinettet (merket med svart farge på kart - Kjøllandbakken, Volskarvveien, Skaftet, Kartveien og Gløtveien)
ii. Eksisterende adkomstveier til mer enn 1 tomt med reguleringsbredde 6 meter – (7 stk. – merket med grønn farge på kart)
b) Snøbrøyting av snuplass/parkeringsplass tilsvarende ca. 40 kvadratmeter og stikkveier på de eiendommer hvor medlemmer av laget har betalt avgift til laget for denne tjenesten. Snøbrøyting skal utføres i forbindelse med helger (torsdag-søndag) og ved behov i ferier - herunder i jul- romjul og nyttårshelga, i vinterferieukene uke 7-8-9, i påskeuka og etterfølgende uke. 
c) Kontraktøren er ansvarlig for å ha en løpende avtale med andre slik at de brøyter i stedet for kontraktøren ved sykdom eller ved andre forhold som forhindrer kontraktøren å oppfylle avtalen.
d) Kontraktør er ansvarlig for at det til enhver tid er sand i sandkassene som er utplassert langs veiene.
e) Kontraktøren skal sette opp måkestikker på veiene definert i punkt a, slik at vi oppnår normal bredde på veiene.
f) Det gjøres oppmerksom på at Kontraktøren ikke rykker ut for å måke snuplass/parkeringsplass og stikkveier utenom tidsperioder avtalt i pkt. 2b. Dersom en hytteeier ønsker brøyting utenom disse tidene kan dette utføres, men hytteeieren/bestilleren må da betale denne tjenesten personlig.
g) Kontraktøren står ansvarlig for skader, men ikke på gjenglemte ting i veien. 
h) Kontraktør informerer veilaget om stubber og steiner som kan ødelegge snøbrøytingsredskapen. 
i) Snømåkingsbredden på veier definert i pkt. 2 a, skal være full veibredde sett opp mot brøytestikker. Brøytebredde på stikkveier inn til hyttene skal være minimum 2,3 meter, men se også pkt 2b. Snøbrøytingen må sikre fremkommelighet for biler som skal tømme septikk i hyttefeltet.
k) Kontraktøren kan eventuelt kontaktes via mobil +47 951 15 107 om nødvendig.

3. Hytteeiernes ansvar
a) Stubber og steiner som stikker opp og som kan ødelegge snøbrøytingsredskapen, skal fjernes.
b) Sette opp brøytestikker i innkjørsel og parkering/snuplass

 • Isbanen på Vurrusjøen er klar til bruk - også for gjester.

  Se dagens LokalAvisa datert 24. januar 2019 side 14. Ved å klikke på bildene blir det enklere å lese teksten. Ved Jan-Erik Gullheim, Volbrenna

Interimsstyret for Volbrenna Hyttegrend

Interimstyret for Volbrenna Hyttegrend (oppnevnt av dommer Anton Solberg) er i arbeid. Ole Erik Dammen, Trygve Skjeldal og Jan-Erik Gullheim skal møtes på nyåret og starte arbeidet med å forberede overgangen fra to foreninger til en. Volbrenna, 5.12.2019, ved Jan-Erik Gullheim

Bredbåndsutbygging i Engerdal

Klikk på bildet

Telenor ruller for tiden ut bredbånd i samarbeid med Engerdal kommune. Det er primært fastboende som blir prioritert, men hytteeiere som bor i nærheten av fibernettet kan ta kontakt. Det vil påløpe kostnader og dette er avhengig av avstand til fibernettet, om det må graves etc. Volbrenna, 3.12.2018, Jan-Erik Gullheim

Sommeren 2018

Det har vært tørkesommer siden mai og først nå i august har det falt litt regn slik at det ikke er fullt så tørt på bakken. Det er fortsatt stor skogbrannfare.

Lyn og torden har i sommer slått ut strømmen i mange hytter, noen ganger også i hele hyttegrenda, så det kan være smart å sjekke kjøleskap og frysere.

I går forsvant vannet for n'te gang og da virker heller ikke vannklosettene.

Når vannet er borte kan dette skyldes strømbrudd i en eller flere pumpestasjoner. Eidsiva nett sørger for at strømmen kommer tilbake etterhvert, men noen av pumpene må settes i gang manuelt og dette gjøres av kommunens folk. Kontakt vakta i telefon 958 55 620 (dette nummeret er nå lagt inn på siden "NB! Tlf og nettsider".

Volbrenna, 14. august 2018, Jan-Erik Gullheim

Rapport fra årsmøtet langfredag

Volbrenna Hytteforening

Regnskapet godkjent (enstemmig vedtatt)
Budsjett godkjent (enstemmig vedtatt)
Styret med vara (Ole Erik Dammen, Birgit Aanderaa, Bernt Bendt og Erik Reiersen)
Revisorer (Ingar Berg og Jan-Erik Gullheim)
Valgkomite (Swen Nilsson og Jan-Erik Gullheim) og
redaktør/journalister (Rune Hamre og Jan-Erik Gullheim)
fortsetter i sine verv enda ett år (enstemmig vedtatt).

Volbrenna, 30. mars 2018, Jan-Erik Gullheim

Vedtektene er oppdatert

Hei

Vedtektene til hytteforeningen og veilaget er nå oppdatert.

 

Volbrenna 21.08.17, Styret.

Reguleringsplan Volbrenna

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde; Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Hei og god sommer til alle sammen. Jeg legger ut en link til høringsutkast på endring av reguleringsplan i feltet.

    http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Documents/Volbrenna%20hytteomr%c3%a5de-endring%20av%20reguelringsbestemmelsene_h%c3%b8ring.pdf

   

Detta ligger ute på Engerdal kommunes hjemmeside.

    http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Sider/H%C3%B8ring-Volbrenna.aspx

     

Mvh Ole Erik

 

Med vennlig hilsen

Ole Erik

913 97 645   

Snøscooterkjøring - info fra kommunen

Vedlagt finner dere tilsendt informasjon fra Engerdal kommune

Mvh Ole Erik

 

 

Engerdal kommune
Vår ref:      2016/1384 - 35
Dato:         23.11.2016


Kunngjøring av vedtatt forskrift om snøscooterløyper - sendt pr epost

I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 27.10.2016 lokal forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune.

 

Formålet er å tilrettelegge for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Løypenettet er på ca 205 km.  Løypekart og forskrift er et så stor dokument at vi ikke legger det ved i eposten.  Dette er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. (se menypunkt høringer)

 

Når det gjelder klageadgang, så følger det av forvaltningsloven at forskrifter ikke kan påklages. For kommunens vedtak om snøscooterløyper er det likevel gjort bestemte unntak fra dette i motorferdselforskriftens § 4a) 8. ledd:

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI. Klagen sendes til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, eller til postmottak@engerdal.kommune.no
Hilsen

Markus Pettersen,
Enhetsleder
Plan, næring og teknikk

Snøbrøyting

Avtale om snøbrøyting mellom Volbrenna Veilag og Geir Stubsveen

Styret i Volbrenna veilag har inngått ny avtale med Geir Stubsveen som omfatter: Snøbrøyting, strøing, tilførsel av strøsand i sandkassene

Hovedpunktene i avtalen er som følger:

  1. Hovedveiene (Kjøllandbakken, Volskarvveien, Skaftet, Kartveien og Gløtveien) brøytes ved mer enn 10 cm snøfall. Strøing skjer når Stubsveen ser at dette er nødvendig. 
  2. Veier og stikkveier inn til hyttene, til de som har betalt avgift, skal brøytes når det er falt minst 10 cm snø. Dette skal utføres i forbindelse med helger (torsdag-søndag) og ved behov i ferier  - herunder  i jul- romjul og nyttårshelga, i vinterferieukene uke 7-8-9, i påskeuka og etterfølgende uke.  Strøing skjer når Stubsveen ser at dette er nødvendig. 
  3. Det gjøres oppmerksom på at Stubsveen ikke rykker ut for å måke oppkjørsler og stikkveier utenom tidsperioder avtalt i pkt. b. Dersom en hytteeier ønsker brøyting utenom disse tidene kan dette utføres, men hytteeieren/bestilleren må da betale denne ekstraoppgaven personlig. Geir Stubsveen kan eventuelt kontaktes via mobil +47 951 15 107 om nødvendig. Timesats er kr. 500,- ink mva.

 

Mvh

Ole Erik  

Volbrenna hytteforening på Facebook

Link finner dere under fanen 'Hytteforeningen' eller her:

https://www.facebook.com/Volbrenna/?ref=aymt_homepage_panel

 

Volbrenna 08.07.16

Rune Hamre, web ansvarlig.

Møte ang. brev fra Nord Østerdal Jordskifterett

Jeg viser til tidligere informasjon på denne siden, og tilsendt mail eller brev angående sak i Nord Østerdal jordskifterett. Styret fasiliterte et møte torsdag 13. oktober, hvor Jan Erik Gullheim (janerik.gullheim@gmail.com)  og Ingar Berg (kvitvola@online.no ) sa seg villig til å kunne kontaktes av andre hytteeiere i sakens anledning

  

Mvh

Ole Erik

Bli medlem av Volbrenna hytteforening!

Tips Tøm hyttetaket for snø på en enkel måte!

Link til video

Volbrenna, 21. januar 2015, Jan-Erik Gullheim

Velkommen til Volbrenna Hyttegrend!

Volbrenna Hyttegrend

Volbrenna ligger geografisk ved Gløtvola, rett under Vardfjellet.  Nettstedet www.volbrenna.com ble etablert i juni 2010.

***********************************************************

Har du spørsmål om denne tjenesten, kontakt oss!

Ansvarlig redaktør: 
Styret ved styreleder Ole Erik Dammen. Rune Hamre er web-redaktør og Jan-Erik Gullheim er web-journalist.

Tips oss!  

Send en e-post til oldammen@online.no

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det redaksjonelle ansvaret ligger hos styret i Volbrenna hytteforening.

Styret har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Kopiering av materiale fra nettsidene for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. 

Det er imidlertid greit å lenke til sidene og/eller omtale hvor innholdet kommer fra. 

Dette gjelder også bilder. Send oss da en e-post som en varsling.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

31. mai, 2012