Send høringsuttalelse:


Uttalelser må sendes NVE innen 20.03.2013.

Send uttalelse med nettskjema:    Bokmål    Nynorsk 

Uttalelser kan også sendes inn ved e-post til nve@nve.no eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.


Austri Kvitvola DA søker i medhold av energiloven om konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk med 20-50 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 110 MW.