Dag Hedins rapport fra folkemøtet 14.1.2013 om vindkraft på Kvitvola

FOLKEMØTET OM VINDKRAFTINDUSTRI PÅ KVITVOLA

Møtet ble gjennomført mandag 14. januar kl. 19:00 i Engerdal Samfunnshus.

Her er møterapporten fra Styret i Volbrenna Hytteforening ved Dag Hedin:

NVE Folkemøte den 14 januari 2013, Samfunnshuset Engerdal.
Volbrenna hytteforening var på mötet, representerad med följande
styrelseledamöter, Dag Hedin, Stein Aanderaa och Karl O Bogevold.

Mötet inleddes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) med en presentation av deras
arbete med koncesioner för etablering av vindkraft. Grunden för detta är de politiska målen
för förnybar energi i landet.
Därefter redogjorde Austri Vind DA, (koncesionsökande är emellertid Austri Kvitvola DA.
Detta bolag är etablerat, men inte registrerat i Brønnøysundregistret. På fråga om detta,
svarade daglig ledare för Austri Vind, att styreleder för Austre Kvitvola DA var närvarande,
men vem det var blev vi inte upplysta om och han gav sig inte tillkänna heller) för det
vindkraftprojekt som de söker koncession för att bygga. Det var fjärde gången de deltog med att informera i Engerdal. De har under processen reviderat förslaget från att gälla ett alternativ med 50 turbiner, till att presentera fyra alternativ med färre turbiner. Kan detta bero på det motstånd mot etableringen som uppstått?

SWECO redogjorde för hur konsekvensutredningen utförts.

Efter en paus gavs möjlighet för åhörarna att komma med inlägg, vilket ett femtontal personer utnyttjade.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att alla var mycket kritiska till etableringen, ingen
uttalade sig i positiv riktning.
Det mesta i inläggen riktade kritik mot relevans och fakta i informationen från Austri
Kvitvola, om hur de tänker sig genomföra projektet och vad det kommer att betyda för dem
som berörs.

Karl, som representerade hytteföreningen, ansåg att tiden för höring var alltför kort. Han
undrade vidare hur det blir med egendomsskatten som intäkt för kommun med ändringen i
lagen om beskattning. Austri kommenterade med att intäkterna inte skulle bli sämre, oavsett
hur egendomsskatten utfaller.

Karl ställde frågan till grundägarna, som under lång tid arbetat för att utveckla ett rikt
friluftsliv, nu ställer sig. Något svar fick han inte.

Den kritik som anfördes var riktade mot både Austri och SWECO, men kommunen fick
också höra om svek, eftersom de utgett sig för att vara en kommun som satsar på frilufts-
och hytteliv, med unika tillgångar på orörda områden. Detta rimmar illa med att då tillåta
att det blir industriområde på c:a 30 km2 i det mest känsliga området och i närheten av stora hytteområden.

Utgår man från att det är c:a 1500 hytter i kommunen och att det i genomsnitt är 3 personer per hytte, blir det c:a tre gånger så många fritidsboende som det är invånare i kommunen. De fritidsboende deltar inte i kommunala val och kan således inte påverka den politiska sammansättningen av kommunstyrelsen. Denna styrelse fattar beslut som även angår de fritidsboende. Därför upplever många att de inte får något inflytande eller dialog med kommunen i väsentliga frågor. Detta är ett demokratiskt problem.

I de många inläggen märktes bland annat:
– Att utredningen från SWECO inte var fullständig
– Finn Vaagans utredning har inte beaktats
– Varför det negativa inte blir bättre belyst

– Det har inte presenterats några alternativa placeringar
– Garantier för återställning/går det att helt återställa fjällområdet efter avveckling
– Efterlystes ett Folkemøte med kommunen

NVE önskar få många synpunkter, för att beslutsunderlaget skall bli så bra som möjligt.
Alla som på något sätt berörs av projektet, är välkommen att lämna ett höringssvar till NVE
med höringsfrist den 20 mars 2013. (Volbrenna hytteforening vill försöka att få fristen
förlängd, för ett eventuellt uttalande från föreningen, efter årsmötet den 29 mars.
(Notera att för enskilda hytteägare är tidsfristen den 20 mars 2013.)

Det finns mer information på bland annat följande länkar:

Konscessionsansökan finns på följande länk:
http://skjema.nve.no/NVE-saksdokument/201101984-75-1188336.pdf

Konsekvensutredning:
http://skjema.nve.no/NVE-saksdokument/201101984-75-1188338.pdf

Ansökningsbroschyr:
http://www.austri.no/wp-content/uploads/2012/11/
soknadsbrosjyreAustri_Kvitvola_tilEidsiva1.pdf

Länkar med ytterligare information finns från sidan: http://www.austri.no/vare-prosjekter/
kvitvorda-engerdal/

För styrelsen i Volbrenna hytteforening
/Dag Hedin, sekreterare

Volbrenna, 20. januar 2013, for Styret, Dag Hedin

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden