Konsesjonsprosessen 

Til informasjon:
Prosessen befinner seg pr 6.2.2012 i fase 5 og 6. Austri Vind har varslet om at en søknad om konsesjon kan foreligge allerede i juni måned i år. Dette betyr at en ny høringsrunde kan bli iverksatt i perioden juni til og med august. 

NVE kan da i teorien innvilge konsesjon allerede ultimo august d.å. 

Dette betyr igjen at årsmøtet i Volbrenna hytteforening kan vedta "føringer" for styret slik at styret kan delta med et gjennomarbeidet mandat i den kommende høringsprosessen på vegne av medlemmene.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og Energidepartement (OED) med ansvar for å  forvalte vann- og energiresurssene i landet.  

NVE er gitt ansvaret for å gi konsesjon til vindkraftverk og andre  energianlegg. En konsesjon er en tillatelse til å bygge, men ikke en plikt. Utbyggere av vindkraftverk må  forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan. Dette gjelder i hovedsak energiloven, oreigningloven  (rettigheter av grunnen) og plan og bygningsloven. I tilegg må det avklares i henhold til eksempel  kulturminnelov, forurensingsloven og naturmangfoldloven.

Konsesjonsprosessen for utviklingen av et vindkraftprosjekt kan beskrives slik:

1) Mulige områder identifiseres

En utbygger identifiserer først et mulig utbyggingsområde. Det gjøres overordnede vurderinger av vindforhold   (er vinden sterk og stabil?) og miljøforhold (er det spesielle forhold som tilsier at kultur- eller naturmiljøet ikke  vil tåle en utbygging?). I tillegg vurderes nettforholdene (er det mulig å få strøm fra en vindpark ut på  kraftnettet?), infrastruktur for byggefasen (finnes det kaier for lossing av vindturbiner og veier til å 

transportere dem på?) samt planstatus (hvordan er området regulert, er arealet båndlagt på noen måte?).

Det kan også være andre enn utbyggeren som først identifiserer muligheten for å bygge vindpark, for eksempel 

grunneiere eller kommunene selv.

2) Lokal dialog innledes

Når et egnet område for vindkraftutbygging er identifisert, bør utbyggeren innlede en dialog med lokale 

myndigheter og andre som vil bli direkte berørt. Det omfatter kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, 

berørte nettselskaper og ikke minst grunneiere og rettighetshavere.

3) Formell melding sendes Norges vassdrags- og energidirektorat

Den formelle delen av planleggingsprosessen innledes når utbyggeren sender “Melding med forslag til  utredningsprogram” til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE er den sentrale myndigheten som  behandler og avgjør meldingen og en eventuell konsesjonssøknad.

Meldingen omfatter et utkast til konsekvensutredningsprogram. Dette beskriver alle relevante forhold som  utbyggeren er kjent med på dette stadiet av prosessen, og foreslår hvilke utredninger som bør gjennomføres  for å gi et godt beslutningsgrunnlag for å behandle en konsesjonssøknad.

4) Høring gjennomføres

Når NVE har mottatt meldingen sendes den på høring til alle berørte parter og andre myndigheter.

Hensikten  er å få frem eventuelle kommentarer til prosjektet eller forslaget til utredningsprogrammet. NVE arrangerer  også et offentlig informasjonsmøte lokalt i den berørte kommunen. Her gis informasjon om vindkraftplanene og  om hvordan den offentlige saksbehandlingen foregår. Her bør alle berørte møte opp, enten man er skeptisk  eller positiv til planene, for å gi uttrykk for sitt syn.

Etter en høringsperiode på omtrent tre måneder, behandler NVE meldingen og alle høringsuttalelsene.

NVE  fastsetter så det endelige konsekvensutredningsprogrammet, som utbyggeren må gjennomføre før søknad om  konsesjon sendes.

5) Utredninger starter

Utbyggeren gjennomfører vindmålinger og analyserer vinddata for området der vindparken er tenkt plassert. 

Utbyggeren gjennomfører også en teknisk grovplanlegging som danner basis for konsekvensutredningene.

Konsekvensutredningene skal gjennomføres i tråd med det utredningsprogrammet NVE har godkjent. Selve 

utredningene utføres av uavhengige fagkonsulenter og spesialister. 

Blant temaene som utredes er virkninger på landskapsbildet, kulturminner, naturmiljø, landbruk, reiseliv og friluftsliv. I tillegg utredes støyforhold, skyggekast og faren for forurensning. 

Ved behov kan også andre forhold utredes. Reindrift er et eksempel på et slikt tema som utredes der det forekommer. 

Forholdet til Forsvaret, luftfart og telekommunikasjon kan også være aktuelt å utrede.

6) Løpende lokal dialog

Utbyggeren kan gjennomføre flere møter med kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, berørte nettselskaper, grunneiere og rettighetshavere, lokale lag og foreninger, samt andre berørte parter eller interessegrupper dersom det er aktuelt. Disse møtene gir ofte nyttige innspill til den videre planleggingen.

7) Planene justeres 

Gjennom konsekvensutredningene eller fra den løpende dialogen kan det komme innspill som forbedrer prosjektet eller krever justeringer i planene. Både tekniske planer og planområdet kan justeres etter slike innspill.

8) Konsesjonssøknad sendes

Når resultatene fra konsekvensutredningene foreligger utarbeider utbyggeren konsesjonssøknaden basert bl.a. på resultatene fra disse. Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningene sendes til NVE.

9) Ny høring gjennomføres

NVE sender så konsesjonssøknaden på høring til alle berørte parter og andre myndigheter. Igjen arrangerer NVE et offentlig informasjonsmøte for befolkningen i berørte kommuner. Her gis informasjon om planene slik de er presentert i konsesjonssøknaden - samt om hvordan den offentlige saksbehandlingen foregår. Dersom høringene peker på mangler i konsekvensutredningene, kan NVE pålegge Statkraft å gjennomføre tilleggsutredninger. Disse gjennomføres på samme måte som de øvrige utredningene.

10) Tematisk konfliktvurdering gjennomføres 

I forbindelse med høring av konsesjonssøknad skal det etter pålegg fra Olje- og energidepartementet (OED) gjennomføres tematiske konfliktvurderinger for spesifikke temaer. NVE har ansvaret for å koordinere og sikre gjennomføringen av tematiske konfliktvurderinger.

Informasjon om mulige konflikter mellom planlagte vindkraftverk og andre sektorinteresser skal systematiseres og kategoriseres. Hensikten er å legge til rette for prioritering av prosjekter gjennom konsesjonsbehandlingen. Temaene som inngår i konfliktvurderingene er miljø og kulturminner, reindrift og Forsvaret.

11) Reguleringsplanarbeid gjennomføres

Normalt melder også utbygger oppstart av reguleringsplanarbeid til kommunen. I samarbeid med kommunen og eventuelt andre berørte parter utarbeides et forslag til reguleringsplan. Dette forslaget oversendes kommunen for politisk behandling og vedtak, ofte samtidig som konsesjonssøknaden oversendes NVE. 

12) Konsesjonsspørsmålet avgjøres

Når NVE har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden blir konsesjon tildelt eller avslått.

Viktige vurderingspunkter i NVEs saksbehandlingen er listet nedenfor. Noen forhold og ressurser må være til stede, mens andre bør/må unngås:

Til stede:

·         Gode vindforhold med stabil og sterk vind

·         Nærhet til elektrisitet nett med tilgjengelig kapasitet.

·         Annen infrastruktur som veier og landsføringskai for vindturbiner

Unngås:

·         Bebyggelse tett opptil turbiner for å hindre støy og skyggekast.

·         Vernede områder

·         Unikt naturmiljø og landskap

·         Fugl

·         Forsvarsinteresser, som radar og øvingsområder

·         Kulturminner

·         Reindrift

På bakgrunn av søknaden med konsekvensutredning og innkomne merknader gjør NVE en helhetlig vurdering av prosjektet. NVE vurderer de negative og positive konsekvensene opp mot hverandre og fatter et vedtak.

NVEs beslutning kan påklages/ankes i begge tilfeller, men det må gjøres innen tre uker etter at NVE har offentliggjort sitt vedtak. Det er OED som er klageinstans for konsesjonsvedtak, og et påklaget vedtak er ikke endelig før OED har tatt en avgjørelse.

Konsesjonene NVE tildeler gis normalt med en varighet på 25 år. Det innebærer at vindturbiner skal demonteres når konsesjonstiden utløper.

13) Utbyggingsavtaler inngås 

Utbyggeren vil i de fleste utbyggingssaker måtte forhandle frem nødvendige avtaler med partene som er direkte berørt av en utbygging. Det kan for eksempel omfatte private grunneiere, berørte nettselskaper og kommunen.

14) Utbygging forberedes 

Når en utbygger er tildelt konsesjon for å bygge og drive den planlagte vindparken, er det likevel et stykke igjen til realisering av prosjektet. Etter mer detaljert teknisk planlegging finner utbyggeren mulige leverandører og henter og vurderer inn tilbud på vindturbiner og bygging av anlegget. Deretter må normalt utbyggingsselskapet formelt beslutte at vindparken skal bygges. Først da inngås det avtaler med leverandører og byggingen kan ta til.

NVEs saksprosess er både grundig og omfattende og prosessen tar derfor tid. Prosessen vil for et normalt prosjekt og med en relativ konfliktfri saksgang og hvor vedtaket ikke påklages til OED, ta rundt 2-3 år.

Per 1.1.2011 har NVE for landbasert vindkraft mottatt 58 meldinger som til sammen inneholder 8000 MW. NVE har avslått 2300 MW og gitt konsesjon til 3500 MW. Av gitte konsesjoner er 450 MW bygget og 140 MW er under bygging. 

Lenker til mer informasjon om lovene og konsesjonsprosessen:

·     Energiloven

·     Energilovsforskriften

·     Oreigningslova

·     Plan og bygningsloven

·     Forskrift om konsekvensutredninger

·     Kulturminneloven

·     Forurensningsloven

·     Naturmangfoldloven


    NVEs veiledere og rapporter

Norsk Vindkraftforening, www.norwea.no   |   Energi Norge, www.energinorge.no

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden