Visuell forurensning. Den ca 60 meter høye masten (bildet over) skal stå oppe i opptil to år for å måle vindforholdene i området. Foto: Austri Vind

Visuell forurensning. Den ca 60 meter høye masten (bildet over) skal stå oppe i opptil to år for å måle vindforholdene i området. Foto: Austri Vind

Visuell forurensning

NB! 

Austri Vind inviterte til åpent møte - onsdag 5. oktober 2011 kl 1900 i Engerdal Samfunnshus - om vedlagte melding om vindkraftverk i Kvitvola/Gråhøgda-området. Det er snakk om å sette opp mange titalls vindmøller ...... 

Daglig leder i Austri Vind, Ola Børke, opplyste at grunnen til at ikke Trysilfjellet var kandidat for vindmøller skyldes at Trysil kommune tidlig signaliserte at de var negative til dette pga konsekvensene for turistnæringen. Ola Børke sa at Austri Vind utelukkende ønsket å jobbe sammen med positivt innstilte kommuner. 

Dette betyr at vi kan takke administrasjonen og kommunens politikere for at prosjektet allerede har kommet så langt at det er satt opp en prøvemast på Kvitvola og at vindmålingene har startet opp. Dersom disse blir positive, sett fra Austri Vinds ståsted, vil Austri Vind fortsette prosessen og gå til fase 2 med søknad og konsekvensutredninger.

Møteleder, Arne Olsen i NVE (se bildet ovenfor til høyre), nektet å svare på vitale spørsmål om bla reduserte verdier av hytter og andre negative konsekvenser for turistnæringen. Det er pr i dag ikke gitt konsesjon noe sted i Norge til å bygge ut et vindkraftverk i høyfjellet. Det ble vist til et eksempel fra Smøla, der turiststrømmen visstnok skal ha økt. En dårlig sammenligning da dette er to vidt forskjellige turopplevelser (folk kommer til Smøla for å fiske i havet, ikke for å nyte uberørt fjellterreng).


Det ble opplyst fra Solheim Hytter at de ikke hadde klart å selge en eneste hyttetomt det siste året og at ordreinngangen på andre typer hytteoppdrag var laber. Disse argumentene prellet av som vann på gåsa på møtelederen, som ikke evnet å ta innover seg disse realitetene.


Det er under etablering en frivillig organisasjon, som kaller seg La fjellet leve. En av initiativtagene bak La fjellet leve, Vidar Risbakken, visualiserte med bilder hvordan de store vindmøllene ville synes i terrenget. Bildene ga frysninger på ryggen.... 

Volbrenna Hytteforening, og andre interessenter, kan sende sine synspunkter til NVE innen 21. november. Men, det var tydelig at argumenter som reduserte verdier på hyttene og antatt reduserte inntekter fra turistene vil falle på steingrunn hos NVE. Der i gården er det kun dokumenterte synspunkter, og ikke antagelser, som gjelder.

Hvordan oppleves naboskapet med vindmøller? Les og lær av danskene:

Sådan er det at bo tæt på de store vindmøller
I Tarm står der 8 135 meter møller, og livet for naboerne er et helvede, dag og nat. Støjgener udendørs og indendørs, hovedpine og gener fra skyggekast gør naboskabet til et mareridt. Læs artiklerne her, om møller og naboer i Tarm.

Konklusjon:Volbrenna Hyttegrend bør derfor, sammen med Østfjellet Hytteforening og Ulvåberget Hytteforening, eventuelt også sammen med hytte- og eiendomsutviklerne i kommunen, utrede mulige negative konsekvenser for hytteeierne og lokalsamfunnet forøvrig uavhengig av Austri Vind (som også må gjøre dette). 

Vi stoler ikke på at Austri Vind vil gjøre en tilfredsstillende jobb på vegne av hytteeierne i kommunen.

Volbrenna, 6.10.2011

Et vindkraftverk vil påvirke opplevelses-

verdiene, men turgåing, jakt og fiske kan

foregå som før. 

Vindkraftverk vil sees godt

i landskapet omkring og i mange tilfeller

vurderes de negative visuelle konsekvenser som de

viktigste. 

Visuell negativ påvirkning av landskapet

vil også kunne ha konsekvenser for

friluftsliv og turisme og Austri anser at

disse temaene vil være viktige i den

kommende konsekvensutredningen.

Engerdal, Hedmark

Austri Vind ønsker å plassere ut en vindmålemast i Gråhøgda-området i Engerdal for å finne ut mer om vindforholdene i området.

20 mi

Kart

Terreng

Satellitt

Kartdata ©2011 Google, Tele Atlas -  Vilkår for bruk

20 km

Det aktuelle området ved Gråhøgda og Kvitvorda i Engerdal har størrelse og vindforhold som gir et stort potensial for vindkraft.

Natur- og miljøforhold 
Det er gjennomført en enkel screening av et mulig utbyggingsområde for vindkraft i Engerdal kommune. Hensikten har vært å finne ut om eksisterende verdier/interesser knyttet til natur og miljø gjør området uegnet til dette formålet.

Det er ikke identifisert noen umiddelbare ”røde flagg”, men grundigere undersøkelser kan likevel vise at dette samlet sett er et konfliktfylt område siden det innehar rødlistede arter (som store rovdyr), er delvis inngrepsfritt og har et rikt biologisk mangfold. Området er også en del brukt til friluftsliv, og et vindkraftverk vil være synlig fra områder som er mye brukt til friluftsliv av både lokalt og nasjonalt omfang. Vindkraftverkets synlighet og betydning for alle disse elementene vil være kritisk i det forestående arbeidet.

Nærhet til nett
Området er godt plassert i forhold til eksisterende nettlinjer. Dagens 132 KV-linje mellom Engerdal og Rendalen har kapasitet opp mot 150 MW installert effekt, men alt over 100 MW krever trolig betydelige nyinvesteringer i overføringskapasitet.

Visualiseringer
Austri Vind har fått utarbeidet noen visualiseringer som viser hvordan et vindkraftverk i Kvitvola kan fortone seg. Det er verdt å merke seg at visualiseringene ikke inkluderer veier. Det er brukt møllehøyde på 80 meter på visualiseringene. Bildene gjelder et tenkt kraftverk på totalt 100 MW med 33 vindturbiner, hver på 3 MW.

NB: Bildene er kun eksempler – og vil avvike fra et eventuelt vindkraftverk både når det gjelder størrelse (antall vindturbiner) og turbintype.


Prosjektstatus (24.08.2011)
Austri Vind er i gang med å montere en vindmålemast i området. Masten vil stå oppe i inntil to år. Engerdal kommune innstilte 6. desember 2010 på å tillate plassering av målemast på Gråhøgda. Forhåndsmelding er sendt inn til NVE, og det skal i løpet av høsten 2011 avholdes folkemøte i regi av NVE. Etter endt vindmålingsperiode (12-24 måneder) vil måledataene evalueres og det skal vurderes om konsekvensutredning og eventuelt utarbeidelse av konsesjonssøknad blir igangsatt.

Se også

La fjellet leve!

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden