Rådmannens innstilling til Rasskiftet vindmølleprosjekt

Etter en samlet vurdering av konsekvensene for lokalsamfunnet vil Trysil kommune ikke tilrå at det gis konsesjon for Raskiftet vindkraftverk, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskap og kommunestyre.

Formannskapet behandler saken 5. februar og kommunestyret 12. februar. Dette er rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med at konsesjonssøknaden har vært ute til offentlig ettersyn. (Høringsfristen gikk ut 15. januar, men kommunene har fått utsatt fristen til 15. februar):

 • De negative konsekvensene vurderes å være større enn de positive både for Trysil kommune som helhet og for lokalsamfunnet rundt Osensjøen spesielt.
 • Det er vist i konsekvensutredningen at en vesentlig andel av befolkningen langs Osensjøen i Trysil vil bli påvirket av støy helt opp mot de anbefalte grenseverdier.
 • Konsekvensutredningen sannsynliggjør at et vindkraftverk i liten grad vil bidra til økt sysselsetting eller bosetting i kommunen over tid.
 • Det er ikke sannsynliggjort at et vindkraftverk vil bidra positivt til annen næringsutvikling i området.
 • Konsekvensutredningen viser at vindkraftverket vil ha stor negativ innvirkning på landskapet, spesielt for de bosatt langs Osensjøens østside i Trysil.
 • Det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt et vindkraftverk på Raskiftet vil påvirke markedet for salg av hyttetomter eller verdien av eksisterende landbruks-, bolig- og fritidseiendommer i området.
 • Raskiftet vindkraftverk vil i stor grad redusere områdets verdi som rekreasjons- og friluftsområde for lokalbefolkningen og tilreisende både sommer og vinter.
 • En utbygging kan vanskeliggjøre realisering av kommunens langsiktige overordnete mål for Osensjøområdet.
 • De positive konsekvensene av et vindkraftverk som er synliggjort oppveier ikke de negative konsekvensene for lokalsamfunnet.
 • Det utarbeides visualiseringer av aktuell lysmerking av turbinene.
 • Eventuelle endringer i plasseringen av turbiner må medføre nye detaljplaner der kommunen får anledning til å uttale seg.
 • Det må gjennomføres egen kartlegging av naturmangfold, med spesiell vekt på dyrelivet, før NVE tar stilling til konsesjonsspørsmålet.
 • Det må gjennomføres tilleggsutredninger knyttet til lavfrekvent støy med ulike mulige turbinløsninger og lokaliseringer av disse, før NVE tar stilling til konsejonsspørsmålet. Kunnskap og erfaring om dette temaet fra andre land skal trekkes inn i vurderingene.
 • Det må gjennomføres en undersøkelse blant kommunens utenlandske gjester og turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske gjester forventer å oppleve i Trysil som reisemål.
 • Det skal utredes, med utgangspunkt i Trysil kommunes særstilling som en av Norges viktigste og største reiselivskommuner, hvilke konsekvenser et vindkraftverk vest for Osensjøen kan ha på muligheten for å realisere våre langsiktige mål for reiselivet.
 • Virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen knyttet til bomiljø, oppvekstmiljø, trivsel og mulighetene for ny bosetting utredes som eget tema.
 • NVE forutsettes å vurdere tiltakets lønnsomhet i et langsiktig perspektiv i konsesjonsbehandlingen, og sett i forhold til konsekvensene ved en eventuell konkurs av vindkraftselskapet, eller ved at det ikke søkes fornyet konsesjon etter 25 år.
 • Det skal redegjøres for om det finnes tilstrekkelig nettkapasitet i aktuelle tilknytningslinjer og at tilførsel fra Raskiftet vindkraftverk ikke vil utelukke oppgradering eller kapasitetsøkning i eksisterende vannkraftverk i kommunen på grunn av at nettkapasiteten er ”brukt opp”.
 • Det stilles krav til lysmerking av turbinene som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i nærområdet.
 • Som avbøtende tiltak legges skiløypetraseen i god avstand fra turbinområdet for å unngå iskastproblematikk og minimere støynivået i skiløypenettet. I tillegg legges til rette for et skiløypenett i et annet område uten store inngrep og med lignende kvaliteter som Raskiftet, f.eks på østsida av Osensjøen der mesteparten av fritidsboligene ligger.
 • Skyggekast skal detaljutredes for hvert enkelt berørt bygg/uteplass når turbinplassering er endelig bestemt. Tiltakshaver pålegges å bekoste nødvendige tiltak.
 • Alle eksisterende boliger og fritidsboliger som kan bli utsatt for støy over anbefalt grenseverdi skal tilbys nødvendige tiltak for å redusere støynivået. Tiltakene skal bekostes av tiltakshaver.
 • Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak spesielt mot myke trafikanter, og støy- og støvskjerming mot boliger langs fylkesvegen på vestsida av Osensjøen i anleggsperioden.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden