Keiserens nye klær…

Det er interessant å se at Engerdalsordføreren i Østlendingen den 24. april sier seg uenig med Hedmark Fylkeskommunes høringsuttalelse i forbindelse med vindkraftplanene på Kvitvola/Gråhøgda, og begrunner dette med, sitat: «jeg tror en slik utbygging kan gi positive virkninger» …

En eventuell utbygging har åpenbart positive sider, bl.a. i form av skatteinntekter til kommunen, muligheter for noen nye arbeidsplasser samt leieinntekter til grunneierne. Om dette hersker ingen tvil, og dette har jo også fremkommet gjennom konsekvensutredningen. Jeg undres imidlertid over hvorvidt ordføreren på noe tidspunkt kan ha tenkt tanken at tiltaket eventuelt også kan ha noen negative konsekvenser?

Finn Vaagan Rådgivning har utarbeidet et samfunnsregnskap som belyser både de positive og negative sidene. På den ene siden er effektene av vindkraft beregnet (med alle tilhørende positive sider) og på den andre siden er det beregnet hva hytteutbygging bidrar til i form av verdiskapning og arbeidsplasser. Konklusjonen er at hvis hyttesalget faller med mer enn ca. 7-8 enheter i året, så vil tapet i denne sektoren (alene) være større enn de nevnte gevinstene ved vindkraft. Samfunnsregnskapet konkluderer med at nettopp dette er overveiende sannsynlig, og fraråder derfor satsning på vindkraftindustri. Samfunnsregnskapet er for øvrig kvalitetssikret av landets kanskje fremste ekspert på destinasjonsutvikling, førsteamanuensis Arvid Flagestad ved Markedshøyskolen. Også Hedmark Fylkeskommune fremholder i sin saksutredning til høringsuttalelsen at, sitat: «Kvitvola/Gråhøgda Vindkraftverk har vesentlige negative konsekvenser for de utredede fagtemaene sett under ett, og spesielt for Nærings- og samfunnsinteresser», sitat slutt. Ser vi hva konsekvensutredningen sier så står det bl.a. at satsing på hyttenæring og villmark i nærområdet til et vindkraftverk er utfordrende. Med andre ord er samfunnsregnskapet, Hedmark Fylkeskommune og konsekvensutredningen konsistente, og underbygges også av spørreundersøkelsen som ble gjort blant hytteeierne samt det enorme engasjementet svært mange hytteeiere har vist i sakens anledning.

For at ordføreren skal ha rett i sin vurdering av saken tolker jeg han dit hen at han mener samfunnsregnskapet konkluderer feil, i tillegg til at han mener et enstemmig fylkesråd tar feil. Jeg våger påstanden at dette er et forholdsvis friskt utgangspunkt for å resonnere seg frem til et velbegrunnet standpunkt….

Mens ordføreren synes dresset opp av Austri Vind og sprader rundt i keiserens nye klær, er det å håpe at de øvrige lokalpolitikerne vektlegger de fakta som har fremkommet og legger for dagen en mer realistisk tilnærming til sitt standpunkt.

Vidar Risbakken

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden